phone phone
menu

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola na rok 2024/2025

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Od 05 lutego 2024 r rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola

Rekrutacja dla dzieci już uczęszczających termin

05 luty - 16 luty 2024 r

Rekrutacja dla dzieci zapisujących się po raz pierwszy termin

19 luty - 01 marca 2024 r

 

Podstawa zapisania dziecka do przedszkola

1/ Pobranie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz niezbędnych do zakwalifikowania dokumentów, dokładne wypełnienie
    i złożenie w wyznaczonym terminie - wszyscy rodzice.
2/ Złożenie podpisanej umowy o świadczenie usług przedszkolnych na nowy rok szkolny 2024/2025 w podanym przez dyrektora
    w terminie - wszyscy rodzice.
4/ Brak podpisanej umowy o świadczenie usług przedszkolnych w podanym terminie lub złożenie niekompletnych dokumentów
    będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu - zarówno dla dzieci już uczęszczających jak i nowych.
5/ O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
6/ Wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola należy pobrać jak i zwrócić bezpośrednio w przedszkolu w godz. 7.30 - 15.00
7/ Do przedszkola przyjmowane są dzieci od ukończonych 2,5 lat.


Zasady kwalifikacji dzieci

          1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i równości.
          2. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.
          3.
Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się corocznie, w miesiącu lutym/marcu
              Podstawą do wydania decyzji, o której mowa w pkt. 2, jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka przez rodziców lub opiekunów
              prawnych i złożenie jej w terminie do 01 marca (za wyjątkiem rekrutacji wstępnej) oraz uiszczenie opłaty adaptacyjno-wpisowej
              w terminie określonym  przez dyrektora.

          4. Proces rekrutacji uważa się za zakończony z chwilą zawarcia przez strony umowy o świadczenie usług przedszkolnych.
              Uprawnionym do zawarcia powyższej umowy jest dyrektor przedszkola. Umowę sporządza się na piśmie.
          5. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają, przy zachowaniu kolejności jak punktach 1-5
                                          1) dzieci już uczęszczające
                                          2) dzieci pracowników przedszkola
                                          3 ) rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
                                          4) dzieci 5 i 6 cio – letnie, które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.

              W przypadku pkt 1-3 rodzice składają karty zgłoszenia w terminie rekrutacji wstępnej podanym przez dyrektora, przed terminem
              rekrutacji zasadniczej.
          6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym uzasadniony interes dziecka, względy społeczne lub inne
              szczególne okoliczności, decyzję o przyjęciu dziecka poza kolejnością podjąć może dyrektor przedszkola.
          7. W przypadku, gdy liczba dzieci ubiegających się o przyjęcie jest większa od liczby dostępnych, o kolejności przyjęcia dziecka
              decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz uiszczenie opłaty
              adaptacyjno-wpisowej (decyduje data dokonania ostatniej z tych czynności).
          8. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli
              polskich.
.

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2024 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl